Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest rozwój, popieranie i propagowanie radiowej służby amatorskiej oraz pokrewnych dziedzin wśród młodzieży zwanych łącznie krótkofalarstwem.

Stowarzyszenie Klub Krótkofalowców SP8PCF realizuje swe cele poprzez:

  • Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych krótkofalarstwem;
  • Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami mającymi cele zbieżne do celów Stowarzyszenia  oraz instytucjami i organizacjami te cele popierające;
  • Szerzenie przyjaźni i wzajemnego porozumienia wśród  krótkofalowców, niezależnie od narodowości, ich poglądów politycznych, religijnych i statusu społecznego;
  • Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w zakresie przestrzegania Regulaminu Radiokomunikacyjnego;
  • Współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi na celu obronność Państwa oraz niesienie pomocy w zwalczaniu klęsk żywiołowych poprzez organizowanie sieci łączności kryzysowej;
  • Organizowanie samokształcenia technicznego, szczególnie wśród młodzieży, za pomocą kursów, odczytów. wystaw i spotkań towarzyskich;
  • Działalność wydawniczą w zakresie krótkofalarstwa i sportów radioamatorskich;
  • Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Adam – SP8N
Prezes Stowarzyszenia
e-mail: adamsp8n@gmail.com

Marek – SQ8JLA
Wiceprezes Stowarzyszenia
e-mail: sq8jla@o2.pl

Łukasz – SP8TJU
Skarbnik – Sekretarz Stowarzyszenia
e-mail: sp8tju@wp.pl